Obchodné podmienky

Home/Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.royalskola.sk

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.royalskola.sk, ktorý prevádzkuje obchodná spoločnosť Edutrain s.r.o., J. Roháča 906/1, 971 01 Prievidza, IČO: 47019298, DIČ: 2023696367. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 2671/R.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi Edutrain s.r.o. , ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, všetko v platnom znení.

Vymedzenie pojmov
– Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, zmluva o diele, prípadne iné zmluvy, pokiaľ sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

– Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

– Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

– Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby s iným cieľom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

– Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci, nie spotrebiteľ“), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či používa služby s cieľom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.royalskola.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom.

2. Na objednanie si zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár (všetky formulárom predpísané údaje a náležitosti) a objednávku odošle.

3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ okamžite potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

6. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Pred potvrdením objednávky je kupujúci vždy informovaný o celkovej a konečnej sume na úhradu.

7. Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť, a to telefonicky alebo e-mailom, a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a opis objednaného tovaru či služby.

8. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, je možné zmluvu uzatvoriť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku.

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky na dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu alebo písomne na našej adrese.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň riadne vybavený slovenskými návodmi na obsluhu, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou na naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. V jednotlivých, najmä cenovo náročnejších prípadoch, je predávajúci povinný uhradiť finančnú zálohu alebo uhradiť kúpnu cenu pred odoslaním tovaru. Cenovo náročnejším prípadom sa rozumie objednávka tovaru nad 1000 EUR. Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje potvrdenie objednávky zo strany kupujúceho najlepšie osobne alebo telefonicky. Ak je kupujúci podnikateľ, má predávajúci v prípade, že ak v čase, keď bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

3) CENA TOVARU

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa pred uskutočnením objednávky so skutočnosťou, ako dlho zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

4) MOŽNOSTI PLATBY

Bližšie informácie nájdete v časti Možnosti platby.

5) POŠTOVNÉ A BALNÉ

Bližšie informácie nájdete v časti Poštovné a balné

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je obvykle do 2 – 4 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nie je tovar z našej ponuky na sklade, bude zreteľne označený pojmom „nie je na sklade”, resp. „vypredané“, „nedostupné“ – súčasne nie je možné vložiť tovar do košíka a objednať. Pri každom tovare uvádzame konkrétnu dodaciu lehotu vrátane údajov o dostupnosti na sklade.

Prevzatie tovaru
Kupujúci má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Pokiaľ zákazník zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa predajne.

7) VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo nie je primárne určené na riešenie reklamácie tovaru.

Pokiaľ sa tak rozhodne, musí prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak urobiť najlepšie písomnou formou, ktorá zabezpečuje najmä preukázateľnosť vykonaného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší. (adresa: Edutrain s.r.o., M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza)

Spotrebiteľ je povinný odovzdať predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom späť. Po prijatí vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu späť zodpovedajúcu sumu vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 30 dní od účinnosti prejavu vôle kupujúceho (od doručenia odstúpenia od zmluvy).

Pri nesplnení uvedených podmienok môže uplatniť predávajúci voči spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je tiež odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
• na poskytovanie služieb, ak sa s ich plnením začalo so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

• na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho

• na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj na tovar, ktorý podlieha opotrebeniu alebo starnutiu

• na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal,

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že vec nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom opisované, alebo na základe nimi uskutočňovanej reklamy očakávané, prípadne kvalita a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Bližšie informácie nájdete v časti Reklamačný poriadok.

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bližšie informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

10) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 01.01.2014. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.