Reklamácie

Home/Reklamácie

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti individuálnou dohodou s vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia. Prípadné chyby je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) chyby vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom, a táto sa prípadne ďalej predlžuje o lehotu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

V prípade, že sa počas záručnej lehoty vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti od povahy tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:
– ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

– ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

– ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

– ak ide o chyby neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu používaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Postup pri reklamácii:
1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne.
Edutrain s.r.o.
J. Roháča 906/1
971 01 Prievidza
tel.: 0904 534 610
v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00.

2) Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

3) Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu.
Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácie vrátane odstránenia chyby musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci nedohodne so spotrebiteľom na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.