• Preložte zo slovenčiny do angličtiny

 • Preložte z angličtiny do slovenčiny

 • Odpovedzte na otázky

 • Doplňte správnu predložku

 • Doplňte vety - nepravidelné slovesá

 • My friends
 • me a nice present for my birthday. ( give )
 • They
 • me a new bike. ( buy )
 • My brother
 • his homework in the afternoon. ( do )
 • Then he
 • a glass of orange juice. ( drink )
 • I
 • my keys at home yesterday. ( forget )
 • My uncle
 • me a lovely postcard last week. ( write )
 • Doplňte vety - prítomný priebehový čas

 • Hilda is
 • a book now. ( read )
 • I am
 • tennis. ( play )
 • Are you
 • ? ( write )
 • Is she
 • ? ( speak )
 • Preložte do slovenského jazyka

 • Osobné údaje