• Preložte zo slovenčiny do angličtiny

  • Preložte z angličtiny do slovenčiny

  • Odpovedzte na otázky

  • Doplňte správnu predložku

  • Preložte do slovenského jazyka

  • Osobné údaje