Test z nemčiny

Home/Test z nemčiny
 • Preložte zo slovenčiny do nemčiny (použite aj členy)

 • Preložte z nemčiny do slovenčiny

 • Doplňte určitý a neurčitý člen v príslušnom páde.

  Napr. Der Mann sieht die/eine Frau.
 • Doplňte neurčitý člen v správnom páde

 • Preložte s použitím správnej predložky a určitého člena v príslušnom páde.

 • Vyberte správnu odpoveď

 • Preložte do nemčiny

 • Doplňte do viet vhodné privlastňovacie zámeno

 • Doplňte sloveso v správnom tvare

 • Ich
 • Martin. ( heißen )
 • Mein Freund
 • in Berlin. ( wohnen )
 • Jetzt
 • wir Kaffee. ( trinken )
 • Das
 • Angela und Roberto. ( sein )
 • Doplňte koncovky

 • Preformujte vety v prítomnom čase na vety v Präterite (nie v Perfekte!)

 • Osobné údaje