Úradné (súdne alebo overené) preklady Prievidza

V prípade že potrebujete vyhotoviť preklad, ktorý bude slúžiť ako oficiálny preklad pre štátne orgány a inštitúcie, musí byť takýto preklad vyhotovený úradným prekladateľom, ktorý má na túto činnosť vydané oprávnenie od Ministerstva spravodlivosti SR.

Každý takýto úradný preklad musí byť neoddeliteľne zviazaný spolu s originálom trikolórou a taktiež musí obsahovať úradnú (okrúhlu) pečiatku a podpis úradného prekladateľa.

Najčastejšie typy úradných (súdnych) prekladov:

  • Úradný preklad vysvedčenia

  • Úradný preklad diplomu

  • Úradný preklad rodného listu

  • Úradný preklad sobášneho listu

  • Úradný preklad odbornej spôsobilosti

  • Úradný preklad výpisu z obchodného registra

  • Úradný preklad technického preukazu, vyhlásenia o zhode

  • Úradné preklady zmlúv

  • … a mnoho ďaľších úradne overených dokumentov